Plán Ústredia na rok 2013

Dokumenty  » Plán Ústredia na rok 2013

 

Domáce akcie: 

 

- Schôdze Ústredia: (marec, jún, september, december)

- Schôdze bratislavskej časti predsedníctva: každá streda o 10,30 hod.

- Seminár „Seniori, spoločné európske hodnoty a práva, Bratislava, máj  (+)

-   Politická a organizačná akadémia pre tri generácie: KDMS, KDH a ZKS, 9-10/2013, Trenčín, Ružomberok, Spišská Nová Ves (+)

- Podujatia k Európskemu roku aktívneho občianstva (ERAO)

- Mnohogeneračný koncert k ERAO

- Edičná činnosť ZKS

- Púte ústredné: Levoča, Staré Hory, Šaštín      

- Kresťanskí seniori v médiách (Lumen, Lux, Katolícke noviny, blogy,facebook)

- Používanie internetu v ZKS (internetová komunikácia a www stránka)

- Športové súťaže seniorov, Nitra, Bratislava, Prešov, Pruské

- Vydávanie časopisu Generácie (dvojmesačník +), webová stránka (+)

- Zakladanie nových klubov, rozšírenie členskej základne 

- Účasť vo Výbore vlády pre seniorov, spolupráca na Národnom programe aktívneho starnutia

- Vypracovanie projektov pre podporu činnosti ZKS

 

Zahraničné akcie:

 

- Spolupráca s European Senior Union (ESU), účasť na práci výkonného výboru, konferencia s premiérkou Merkelovou   

-   Účasť na regionálnom seminári  ESU vo Viedni

-   Aktívna účasť na kongrese ESU v Bruseli

-   Účasť na poznávacích a kultúrnych zájazdoch ZKS v zahraničí

 

Rôzne:

 

- Vyhľadávanie finančných zdrojov pre Ústredie, 2% daň

- Účasť na Radách KDH a v práci Konzília

- Spolupráca a aktivity vo Fóre kresťanských inštitúcií

- Príprava otázok, interpelácií a zákonov v prospech seniorov

 

Bratislava, 6.2.2013

vypracoval: Jozef Mikloško, predseda ZKS

 

Uskutočnenie aktivít označených s (+) bude závisieť od získania finančnej podpory na vypracované projekty.