10. Valné zhromaždenie, Košice 2013

Dokumenty  » 10. Valné zhromaždenie, Košice 2013

Správa  Združenia kresťanských seniorov Slovenska

od VZ 9/2001 po VZ 9/2013

 

   Na Slovensku žije asi 1,2  mil. seniorov. Mnohí aktívne žijú v dôchodku aj tretinu života. Nemajú ľahký život, aj ich ohrozuje morálna, finančná a demografická kríza. Morálna vznikla stratou hodnôt v spoločnosti, finančnú zapríčinila nereálna spotreba, život na dlh a špekulácie. Demografickú vyvolalo starnutie obyvateľstva a pokles pôrodnosti. Za 15 rokov sa stratilo v Európe 10,5 mil. mladých a pribudlo 16,5 mil. 65+.   

   Rok 2012 bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity generácií, rok 2013 je Európskym rokom občianstva. Stále väčšiu dôležitosť má mnohogeneračná spolupráca. Mladí sú takí, akí boli seniori pred 50 rokmi, starí, sme takí, akí budú mladí o 50 rokov. Starí majú skúsenosti, vzdelanie a historickú pamäť, mladí odvahu, vedia reči, ovládajú počítače. Iba ich spolupráca a solidarita môže priniesť zlepšenie stavu našej spoločnosti.

   Mladosť je duševný stav. Mladí rýchlo bežia, ale starí poznajú skratky. A. Pronzato povedal: „Starí sú nositelia hodnôt, ktoré sa strácajú, sú vlastníci múdrosti, ktorú svet potrebuje. Nestačí pridať roky životu, treba pridať život rokom.“ O. Falaci napísala: „Jedinou ťažkosťou staroby, tohto nádherného obdobia je, že je príliš krátka.“

   Treba ísť v správnom čase do penzie. Treba sa tešiť z toho, že máme viac času – na vzdelanie, hudbu, umenie, literatúru. Udržme si tvorivosť a nápady, nedajme sa ovplyvniť médiami a reklamou. Starobu je šanca urobiť to, čo sme doteraz nestihli.

   Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianskym združením kresťansky zmýšľajúcich seniorov, ktoré vzniklo z ponovembrového nadšenia. Aktívne pracuje vyše 18 rokov, snažíme sa o zmysluplné prežitie života seniorov, ich dôstojné začlenenie do spoločnosti, vzdelávanie a pomoc pri uskutočnení ich tvorivých plánov. Chceme, aby seniori, napriek mnohým problémom, žili radostne a optimisticky.

   ZKS má trojstupňovú štruktúru: predsedníctvo (9 ľudí), ústredie (20 členov), regionálne vedenie (8 predsedov) a kluby (72 klubov). Združujeme asi 4500 seniorov, náplňou klubov sú stretania, prednášky, školenia, kultúra, púte, šport, zájazdy. Kluby sú často napojené na miestne úrady a fary. V Rade vlády  máme zástupcu, päť našich členov pracuje v komisiách. M. Nemeček je predseda komisie MPSVR, ktorá pripravuje Národný program aktívneho starnutia. Predseda ZKS bol vymenovaný za ambasadora seniorov SR, je poslancom NR SR.

    ZKS má dobré medzinárodné styky najmä s partnermi krajín V4. Sme členmi Európskej únie seniorov (EÚS), medzi jej 35 organizáciami z 27 štátov EÚ sme uznávaní členovia. V dňoch 7.-8.11.2013 sa aktívne zúčastníme na európskom kongrese EÚS v Bruseli. V rámci spolupráce a vzťahov s  organizáciami rakúskeho Seniorenbundu spolupracujeme s Burgenlandom a s Dolným Rakúskom. Organizujeme koncerty spojené s návštevou kultúrnych a turistických zaujímavosti Rakúska.  Naša najväčšia celoslovenská púť, za účasti asi 30-40 tis. seniorov, býva v Levoči.  Ďalšie púte sú v Starých Horách a v Šaštíne – tohoročná bola 17.9.2013.  

   Členovia ZKS  sa zúčastnili zájazdov a pútí, ktoré pripravil podpredseda ZKS V. Margolien. Išlo najmä o návštevy Rakúska. Také boli napr.: 

- Mondsee, 27. 2. 2012, koncert, prehliadka mesta a okolia.

- Eisenstadt, 19. 3. 2012, koncert, prehliadka rodiska J.Haydna.

- Frauenkirchen, 25. 4. 2012, návšteva starobylého pútnického miesta s rakúskymi a maďarskými seniormi, diskusia o  problémoch seniorov.

Sme aktívni členovia Fóra kresťanských inštitúcii SR, pravidelne sa zúčastňujeme Dní rodiny, 17.10.2013 budeme na Sociálnom dni v Bratislave.

Cieľom činnosti ZKS je teda duchovné a hmotné dobro staršej generácie. Aktivitou svojich členov chceme pozitívne ovplyvňovať celú spoločnosť

Valné zhromaždenie, ktoré bude 27.9.2013 v Košiciach, zhodnotí našu činnosť posledných dvoch rokov, zvolíme si nové vedenie a prediskutujeme plán budúcej práce

27.-28.9.2013 budeme mať v Košiciach aj konferenciu „Kultúra v živote seniorov – súčasnosť a perspektívy“.

   Bratislavská časť predsedníctva ZKS organizuje týždenne porady. Ústredie má kvartálne porady, pripravuje najmä celoštátne semináre a zahraničné styky. Od ostatného Valného zhromaždenia, ktoré bolo 8.-9.9.2011 v Badíne, pripravilo s podporou iných organizácii, tieto hlavné akcie: 

-          Seminár „Politickí väzni v čase komunizmu: Rudolf Jurík, Tomislav Kolakovič a Anton Neuwirth“ (12.11.2011, Bojnice, 200). Zo zasadania bol vydaný zborník.

-          Seminár „Ciele a úlohy ZKS v roku aktívneho starnutia a parlamentných volieb“ (17.11.2011, Bratislava, 80 účastníkov).

-            Seminár „ Kresťanské hodnoty vo verejnom živote - Cirkev a politika“ (8.2.2012, Bratislava). V prednáškach sme sa zamerali na uplatňovanie kresťanských a etických hodnôt vo voľbách.

-               Seminár  o medzigeneračnej spolupráci „ Mladí rýchlo bežia, ale starí poznajú skratky“ (23.-24.2.2012, Pruské, 60 účastníkov). Podujatie bolo zorganizované v spolupráci s Kresťansko-demokratickou mládežou Slovenska.

-               Seminár „Život a dielo kresťanského aktivistu J. Komorovského (9.5.2012, Bratislava, 60 účastníkov).

-          Konferencia „Aktívne starnutie  a kríza v Európe“ (18.-19.10.2012, Bratislava, 85 účastníkov). Nosnými témami boli etické, morálne a duchovné hodnoty, ktoré tvoria základ plnohodnotného života a medziľudských vzťahov.

-          Seminár „Európsky rok občanov a seniori“ (19.4.2013, Trenčianske Teplice, 80 účastníkov). Prerokovali sa témy: euroobčianstvo, kríza v Európe, vzdelávacie, sociálne, kultúrne a ekonomické aspekty seniorov.

   Pri príležitosti 80 rokov Antona Hykischa, Michala Džatku a Jána Uhnáka sme 1.3.2012 zorganizovali v Bratislave slávnostnú akadémiu. Zúčastnilo sa jej 105 hostí. Vystupovali na nej seniori – spisovatelia: L. Jurík, A. Hykisch, J. Mikloško, S. Bachleda, M. Stano, I. Szabo a Ľ. Olach.  

    V roku 2012 začal na Slovensku vychádzať časopis ZKS Generácie s dotáciou na tlač od MPSVR SR. V náklade 3000 kusov vyšli v roku 2012 tri 50 stranové farebné čísla formátu A4, ktoré vyvolali veľkú pozornosť. Jednalo sa o magazín pre aktívnych seniorov v kvalitnom grafickom a obsahovom prevedení. Náklad každého čísla sa v zmysle zmluvy s MPSVR distribuoval zdarma seniorom po Slovensku, najmä členom ZKS. Súčasné číslo v r. 2013 je číslo 4, bude distribuované na Valnom zhromaždení ZKS 27.9.2013 v Košiciach. K Vianociam 2013 vydáme č. 5, ďakujeme všetkým, najmä Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, za podporu jeho vydávania.

    V rámci projektu Orange „Seniori v školách“ členovia ZKS navštevovali školy a diskutovali so študentmi o témach minulosti, prítomnosti a budúcnosti SR. 

    ZKS, ÚC 3 – Trenčín a  klub ZKS Pruské usporiadali v Pruskom 26.9.2012 a 16.9.2013 celoslovenské športové hrykresťanských seniorov. Hier sa zúčastnilo 60-70 seniorov športovcov. Súťažilo sa v 10 disciplínách mužov a žien dvoch vekových kategórií.

    Členovia ZKS, najmä predseda ZKS často vystupoval v médiách,  na blogoch a Facebooku. ZKS má svoju podstránku na www.jozefmiklosko.sk. 

    Napriek problémom v ktorých naša spoločnosť, seniori a aj ZKS žije, som optimista. 24 rokov žijeme v slobode, môžeme si povedať, napísať, publikovať, čo chceme, môžeme cestovať a zariadiť si život podľa svojich predstáv. Aj keď tieto možnosti sa skôr týkajú mladších, sme radi, že ich majú aj seniori.

26.9.2013

 

Jozef Mikloško v.r.

predseda ZKS